دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاجی خان

پسر اشرف الحاجیه و علی عسکر خان دوم. فرزندان او علی عسکر خان و غلامحسین خان (همسر صدرالملوک) بودند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید