دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

علی عسکر خان دوم

همسر اشرف الحاجیه و پدر بی بی علی عسکر خان، حاجی خان، حاجی خانم آغا، و عالیه خانم بود.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید