دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

علیرضا (صدر العلماء)

علیرضا ملقب به صدرالعلماء [و صدرالممالک؟]؛ او با حاجی خانم آغا ازدواج کرد و فرزندان آن دو عبارتند از: نصرت الملوک، صفاء الملوک، حسین صدر، صدرالحاجیه، گلین خانم، میرزا محمد، میرزا علی، آقا میرزا ولی، و صدرالملوک؛ همسر دیگر که اسمش را نمی دانیم همسر صیغه‌ای او بود و ملکه صدر و نورسته خانم فرزندان آنها از این ازدواج بودند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید