دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حبیبه خانم زهره

دختر حکیم سیمای اصفهانی، همسر میرزا اسمعیل خان آشتیانی مستوفی نظام، و مادر عصمت خانم (طائره)

«طایره: نامه ها و نوشته ها و اشعار، همراه با برگ‌هایی از زندگی او»، نیمه دیگر، شماره ۳، زمستان ۱۳۷۵، صص ۱۴۶ تا ۱۹۵. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید