دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جهان آرا خانم

و ۹ شوال ۱۳۰۱ ق تهران

جهان آرا خانم (معروف به شازده خانم) دختر محمدعلی میرزا دولتشاه (پسر فتحعلی شاه) و همسر فرهاد میرزا معتمدالدوله بود. فرزندانش: مهرماه خانم عصمت السلطنه، شعری سلطان خانم شمس السلطنه، فاطمه خانم حرمت الدوله، اویس میرزا احتشام الدوله، و عبدالعلی میرزا احتشام الملک.

رکوعی، عزت‌الله. دوله‌ها و سلطنه‌ها در عصرقاجار. تهران: کیوان، ۱۳۸۹. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید