دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سکینه اصتفازیه (اکرم)

دختر شیخ حسن و عروس علی اصغر ارباب قزوینی، و مادر شوهر منیژه حداد.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید