دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاج الملوک مشتاق

ت ۱۲۹۰ ش یزد

دختر همایون دولتشاهی و میرزا ابوالقاسم خان مشتاق؛ نوه عبدالجواد میرزا دولتشاهی (مقبل سلطان)؛ و خواهر فرح انگیز و سرور اقدس

اطلاعات از فرح انگیز مشتاق صاحب مجموعه گرفته شده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید