دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانم خانمها معزی

دختر ماه منظر خانم (شازده آغا) و محمد صادق میرزا معزالدوله [سوم]؛ همسر احمد شاه قاجار و مادر همایوندخت

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید