دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شوکت الملوک والا

دختر شمس الملوک (طوبی) غفاری و محمد حسین میرزا والا (ظهیرالسلطان)؛ همسر سپهداریان (سردار سپه)؛ فرزندان: سهراب (که در کودکی فوت کرد) و پروانه

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید