دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اقدس الملوک معزی

دختر منظرالسلطنه و فضل الله میرزا؛ خواهر شاه بی بی خانم، محمد میرزا، ربابه خانم (منظرالدوله)، مهر ماه خانم، و افسانه خانم؛ همسر اول علی خبیر محسنی (خبیرالسلطنه)؛ و مادر گوهر شاد و فتح الله

این اطلاعات از طریق خانواده به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید