دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بى بى خانم

دختر حاجی یوسف بار فروشی؛ همسر فتحعلى شاه؛ و مادر شاه سلطان خانم

عضدالدوله، سلطان احمد میرزا، تاریخ عضدی، نشر علم، تهران، صفحه ۳۰۲. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید