دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جيران خانم

از قبیله کوکلان ترکمان؛ همسر فتحعلی شاه؛ و مادر سلیمان میرزا و سلیم میرزا

عضدالدوله، سلطان احمد میرزا، تاریخ عضدی، نشر علم، تهران، صفحه ۳۰۴. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید