دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پرى شاه خانم گوريا

پری شاه خانم (ملقب به حاجی شاه)، اهل گرجستان؛ همسر فتحعلی شاه؛ و مادر کیومرث میرزا

عضدالدوله، سلطان احمد میرزا، تاریخ عضدی، نشر علم، تهران، صفحه ۳۰۳. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید