دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی کوچک خانم

خواهر صادق خان بروجردی؛ همسر فتحعلى شاه؛ و مادر محمد ولی میرزا

عضدالدوله، سلطان احمد میرزا، تاریخ عضدی، نشر علم، تهران، صفحه ۳۰۲. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید