دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اصغر اعتضاد مظفر

ت ۱۳۳۶ یا ۱۳۳۷ ق

فرزند قمر الدوله و حسین علی میرزا اعتضاد السلطنه

این اطلاعات را بهمن بیانی، صاحب مجموعه بیانی، در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید