دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ایزابل سروریان (امیرخانیان)

ایزابل سروریان (امیرخانیان) همسرسرپ خان امیرخانیان است که به گفته خانواده مهندس برق کاخ ناصرالدین شاه قاجار بوده است.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید