دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد باقر خان

محمد باقر خان، پسر کربلایی باقر خان، سرکرده ایل انزان مازندران و ایشیک آقاسی باشی دربار ناصرالدین شاه بود. محمد باقر خان پنج دختر و پنج پسر از همسران مختلف داشت. از ازدواج با خدیجه خانم صاحب دو فرزند به نام های بى بى خانم و حسینعلی خان شد. یکی دیگر از همسران او گلجان نام داشت که از او صاحب فرزندی به نام محمد علیخان شد.

بنا به اطلاعات خانواده و: نرجس مهرانگیز ملاح و افسانه نجم آبادی، از زنان پیشگام ایرانی خدیجه افضل وزیری دختر بی بی خانم استرآبادی، نشرو پژوهش شیرازه: تهران، ۱۳۸۵. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید