دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خدیجه خانم

خدیجه خانم، دختر ملا کاظم مازندرانی، ملا باجی دربار شکوه السلطنه بود. با محمد باقر خان ازدواج کرد و آنها صاحب دو فرزند به نام‌های بی بی خانم و حسینعلی خان شدند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید