دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاجماه خانم (آغا شازده)

دختر بهرام میرزا (معز الدوله)؛ همسر معاون السلطان؛ فرزندان: اعظم الملوک، مطلق خانم نورائی، و محمد علی خان نورائی

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید