دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابو القاسم صدیقی

پسر فرخنده خانم و میرزا باقر خان صدیق الدوله. با نیراقدس صدیقی ازدواج کرد. ابوالقاسم صدیقی برادری به نام ابوالحسن صدیقی داشت و آن‌ها نوه دختری عباسقلی میرزا (پسر فتحعلی شاه قاجار) اند.

این اطلاعات را بهمن بیانی، صاحب مجموعه بیانی، در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید