دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قمر الدوله

قمرالدوله دختر ابوالفتح میرزا سالار الدوله بود. با حسین علی میرزا اعتضادالسلطنه ازدواج کرد و پس از او با آقای بحرالعلوم، برادرآقای رفیع، ازدواج کرد و ملک بانو خانم (عروس میرمؤید عضدی) دختر آن دوست.

این اطلاعات را بهمن بیانی، صاحب مجموعه بیانی، در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید