دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبد الله قاجار جهانبانی

فرزند جهانگیر میرزا جهانبانی و برادر امان الله میرزا ضیاء الدوله و حبیب الله میرزا سردار منتخب بود. اقدس ملک جهانبانی، علی اعتضادی، عشرت ملک جهانبانی، و شوکت ملک جهانبانی فرزندان اویند.

این اطلاعات را بهمن بیانی، صاحب مجموعه بیانی، در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید