دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آغا بشیر خان

خواجه سرای مخصوص ناصرالدین شاه و غلامعلی خان عزیزالسلطان؛ معروف به شمع قهوه خانه

اعتمادالسلطنه، محمد حسن خان. چهل سال تاریخ ایران یا الماثر و الاثار، تهران: نشر اساطیر بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید