دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پسران اردلان، بدون تاریخ

پسران اردلان، بدون تاریخ

چپ به راست: (ایستاده) علیقلی اردلان و عباس قلی اردلان با برادرزاده های خود سلطان محمد اردلان (پسر عزالممالک اردلان) و (نشسته) نصر الله اردلان (پسر فخرالممالک اردلان). لـله پسران اردلان، پشت سر آنها ایستاده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۷.۸ × ۱۰.۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها هوری مستوفی مقدم
  • متعلق به مجموعه هوری مستوفی مقدم
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 911A7
  •