دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه احوالپرسی

نامه احوالپرسی

درباره شکسته شدن یک شیشه گلاب از سه شیشه ارسالی، حواله جات، و قبوض مباشرین

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A75
  •