دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دسته‌ای از زنان نوازنده و رقاص

دسته‌ای از زنان نوازنده و رقاص

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است؛ توصیف کاتالوگ مرکز اسناد ملی ایران: «دسته‌ای از بانوانِ نوازنده و رقاص در دوره قاجاریه»؛ نسخه‌ دیگری از این عکس در مجموعه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران با شماره 1261A115 موجود است.

 • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ش
 • شماره سند 902A661
 •