دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره حقوق دختران میرزا ابراهیم خان

درباره حقوق دختران میرزا ابراهیم خان

برگه‌های‌ تعرفه حقوق ناهید آمنه، رخساره رخشان، و صدیقه طاهره، دختران میرزا ابراهیم خان از طایفه صفوتی

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۴ تير ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A585
  •