دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره حقوق گوهر آغا و فخری خانم

درباره حقوق گوهر آغا و فخری خانم

شامل نامه‌های تصویب حقوق گوهر آغا و فخری خانم، دختران میرزا محمد رضا مؤتمن السلطنه؛ و برگه‌های‌ مشخصات حقوق آن دو

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۴ تير ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A464
  •