دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه خانم و علی خان صاحبجمع، ۱۳۵۰ ق

نکاح نامه خانم و علی خان صاحبجمع، ۱۳۵۰ ق

نکاح نامه خانم، دختر سید محمود خان معتصم الدوله، و علی خان صاحبجمع، پسر خانباباخان صاحبجمع، با مهریه به مبلغ دو هزار و پانصد تومان وجه رایج دوقرانی ایران، یک جلد قرآن، یک حلقه انگشتری پنج تن، یک حلقه انگشتری الماس، و یک طاقه شال کشمیری؛ مبلغ پانصد تومان و اشیاء ذکر شده به عروس پرداخت شد و بقیه مهریه به مبلغ دو هزار تومان بر عهده داماد است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱ شعبان ۱۳۵۰ ق
  • ابعاد ۲۰ × ۳۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها ناهید توللی (کاظمی)
  • متعلق به مجموعه ناهید توللی (کاظمی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۵ تير ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17206A6
  •