دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه فاطمه سلطان درمورد تعیین قیم برای فرزندانش، ۱۳۳۶ ق

عریضه فاطمه سلطان درمورد تعیین قیم برای فرزندانش، ۱۳۳۶ ق

عریضه فاطمه سلطان، دختر مرحوم محمد صادق بیک و همسر مرحوم محمد کریم بیک [ناخوانا]، به حجةالاسلام سید محمد جعفر الموسوی مبنی بر درخواست تعیین فردی به مصلحت مخاطب جهت رسیدگی به حال و امور فرزندان صغیر آن مرحوم (علی آقا، خانم زینت، و خانم شوکت) که در زمان حیات قیمی برای آنان معین نشده؛ همراه با پاسخ مخاطب در حاشیه نامه با مُهر جعفرالموسوی مبنی بر تعیین فاطمه سلطان به عنوان قیم، و آقا عباس خان، پسر محمد صادق بیک شیرازی (و برادر فاطمه سلطان)، به عنوان ناظر به اعتبار صلاح و صوابدید مؤمنینی که نام شان در حاشیه عریضه آمده‌است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۳ ذی‌القعده ۱۳۳۶ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16179A86
  •