دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه میرزا حسن علی، فرخنده خانم، و ماهرخ سلطان، با حاج محمود تاجر، ۱۳۳۱ ق

صلح نامه میرزا حسن علی، فرخنده خانم، و ماهرخ سلطان، با حاج محمود تاجر، ۱۳۳۱ ق

صلح نامه بین میرزا حسن علی (پسر مرحوم میرزا محمد حسین زارع)، فرخنده خانم (دختر مشهدی آقا حوفی)، به عنوان قیم دختر صغیر مرحوم میرزا محمد حسین مزبور، و ماهرخ سلطان (همسر میرزا محمد حسین مزبور و دختر مرحوم میرزا جواد)، با حاج محمود تاجر معروف به نمازی، پسر حاج احمد تاجر، بر سر شش دانگ یک باب خانه مشخص واقع در محله [ناخوانا] از محلات شیراز به مبلغ ششصد و پنجاه تومان وجه نقد رایج

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۴ جمادی‌الثانی ۱۳۳۱ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16179A36
  •