دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه، صلح نامه، و طلاق نامه میان سلطنت خانم و شاهزاده عباس میرزا، ۱۳۲۸ و ۱۳۲۹ ق

نکاح نامه، صلح نامه، و طلاق نامه میان سلطنت خانم و شاهزاده عباس میرزا، ۱۳۲۸ و ۱۳۲۹ ق

نکاح نامۀ سلطنت خانم (ملقب به مخبرالسلطنه)، دختر داوود میرزا، و شاهزاده عباس میرزا، پسر حاج محمد مهدی میرزا، در تاریخ سوم ربیع‌الاول ۱۳۲۸ ق؛ با مهریه‌ای شامل: یک جلد کلام‌الله مجید خطی که هدیه جلد و قرطاس آن بیست و پنج تومان وجه نقد عددی دوهزار دیناری باشد، نیم دانگ از شش دانگ روستای [ناخوانا] عباس آباد واقع در بلوک خضر از امحال فارس با همه ملحقات، مبلغ پانصد تومان وجه نقد رایج‌الوقت عددی دوهزار دیناری جدیدالضرب مسکوک، یک نفر جاریه حبشی که قیمتش صد و پنجاه تومان وجه نقد عددی دوهزار دینار باشد، و مقدار پنج من ابریشم برخاج [دوک]. در تاریخ بیستم ربیع‌الاول ۱۳۲۸ ق، شاهزاده عباس میرزا همسرش سلطنت خانم را طلاق می‌دهد و چون غیرمدخوله بوده مهریه‌اش نصف صداق مزبور می‌شود. بعد سلطنت خانم آن نصف مهریه‌اش، سوای یک ربع از یک دانگ مرقوم در متن، را با شاهزاده عباس میرزا مصالحه می‌کند. یک سال بعد، آنها بر سر یک ربع از کل یک دانگ قریه عباس آباد مزبور هم مصالحه می‌کنند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۳ ربیع‌الاول ۱۳۲۸ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16179A33
  •