دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

استشهاد اهل محل درباره مالکیت هفت رأس الاغ

استشهاد اهل محل درباره مالکیت هفت رأس الاغ

استشهاد نامه وزیر، سلیمان بیک، و طهماسب بیک از هر کس از اهل محله [ناخوانا] و غیره که آگاه می‌باشد، برای تأیید تعلق داشتنِ هفت رأس الاغ به وزیر [و] طهماسب قلی و سلیمان بیک، که در چهل روز گذشته به حکم اداره عدلیه مالکیت آنها به محمد کریم بیک منتقل شده‌است؛ و همچنین مالکیت دو رأس گاو به مادر عبدالرسول و خواهرش. حاشیه سند حاوی شهادت چهارده نفر است که مراتب را تأیید نموده و مالکیت الاغها را بر محمد کریم بیک رد کرده‌اند. شهادت یکی از آنان بدین قرار است: اقل عباد فضل علی بیک خلف مرحوم علمدار بیک شهادت دارم که این هفت رأس الاغ متعلق به وزیر و سلیمان بیک و طهماسب بیک می‌باشد و رجوعی به محمد کریم بیک ندارد و از بابت دو گاو هم متعلق به والده عبدالرسول [و خواهرش- براساس شهادت یکی دیگر از شاهدان] می‌باشد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16179A29
  •