دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

چند برگ از تقویم همراه پیش‌گویی‌ها بر اساس احوال کواکب، ۱۲۵۶ تا ۱۲۹۹ ش

چند برگ از تقویم همراه پیش‌گویی‌ها بر اساس احوال کواکب، ۱۲۵۶ تا ۱۲۹۹ ش

چند برگ از تقویم مربوط به بعضی از ماههای سالهای ۱۲۵۶ تا ۱۲۹۹ شمسی، در بردارنده مطالبی بدین شرح: جدول معرفة طالع السنة المبارکة مع جدول المخابرات التلگرافیة؛ شایسته بودن یا نبودن انجام بعضی از امور؛ پیشگویی امور بر مبنای احوال کواکب که از آن جمله‌اند: آتش‌سوزی بعضی از خانه‌ها، مریض شدن یکی از معارف، تزلزل بعضی از اجناس، حرص به طاعت، کثرت تصدق، رفتن مردم به اماکن شریفه، وضعیت هوا، مصادره بعضی از توانگران، قوت حال خوانین و مطربان و خواجه سرایان، بسیاریِ لهو و لعب، صحت بیماران، سلامتی اشجار، کثرت ضیافت، رواج بازار قمشه سیما ابریشمینه، توبه اهل طرب، مرگ ناگهانی زنان حامله، کثرت بارندگی (امطار) و رعد و برق و فجور، احتمال خرابی بعضی از مواضع از کثرت آب و بسیاریِ کشت و زرع و فراخی اطعمه، میل مردم به سفر، رونق اهل ادیان، سلامتی وجود شاهنشاه و عدل و انصاف نسبت به رعایا، بسیاریِ نکاح و الفت و محبت بین مردم، احتمال بروز نزاع و گفتگو در ولایات غربی، بروز بعضی امراض که زود به صحت مبدل شود، بسیاریِ بادهای غربی، بدی حال بعضی رجال، ظلم بعضی از متنفذین به زیردستان، احتمال حدوث زلزله در مواضع مستعده، خوف سلاطین و رؤسا از هیجان رعایا و کارگران، احتمال فوت یکی از معروفین عالم، تزلزل یکی از ملل، سردی هوا و ابرهای تیره و وزیدن بادهای سرد، بیماری گاو و گوسفند و اندوه رعایا، اسقاط حمل و رسوایی فساق و تهمت بر بعضی مردم، آزار رسانیدن یکی از سلاطین به رعایای خود، حرکت سپاه در بعضی نواحی، خوشی قصابان، کسالت دیوانیان، اقبال عیاران و غیره

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲۵۶ ش تا ۱۲۹۹ ش
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16179A172
  •