دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه خانم حاجیه و مشهدی حسین مسگر، ۱۳۴۷ ق

نکاح نامه خانم حاجیه و مشهدی حسین مسگر، ۱۳۴۷ ق

نکاح نامه خانم حاجیه، دختر مشهدی کریم قصاب شیرازی، و مشهدی حسین مسگر، پسر کربلایی آقا بزرگ شیرازی، به صداق یک جلد کلام الله مقوم یک تومان، شصت تومان وجه نقد رایج، یک مثقال طلای غیر مسکوک، ده مثقال ابریشم سبز خام، یک چارک نشاسته رطب، و پنج من نمک طعام که بر ذمه داماد است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۸ رجب ۱۳۴۷ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16179A121
  •