دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامۀ خدیجه سلطان و ملا محمد علی، ۱۳۳۲ ق

نکاح نامۀ خدیجه سلطان و ملا محمد علی، ۱۳۳۲ ق

نکاح نامۀ خدیجه سلطان، دختر مشهدی علی خباز اصفهانی، و ملا محمد علی حبیب آبادی، متخلص به مکرم؛ با مهریه بیست و شش تومان و دو قران و ده شاهی ۲۴ نخودی احمد شاهی، به انضمام سه مثقال طلای مرغوب صیرفی. عروس دوهزار و پانصد دینار از مهریه خود را به ازای یک جلد کلام‌الله مجید چاپی که هدیه آن مبلغ یک تومان باشد با داماد مصالحه کرد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۳ ذی‌الحجه ۱۳۳۲ ق
  • ابعاد ۱۸ × ۲۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها میثم احمدی کافشانی
  • متعلق به مجموعه میثم احمدی کافشانی
  • محدودیت هرگونه استفاده غیردانشگاهی و تجاری منوط به اجازه از صاحب مجموعه است.
  • تاریخ آپلود ۸ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15161A49
  •