دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صورت حساب طلب و ارث

صورت حساب طلب و ارث

صورت حساب طلب و ارث در چهار بخش؛ خانم بزرگ: سهمیه موروثی، طلب خانم بزرگ، تیمچه [ناخوانا] بافی، سرای عبدالله، تلفن خانه انوری، خلوت اندرونی سعید نایینی، لحاف‌ دوزی جنوب ۳۸۵، قفل سازی جنوب ۱۳۸۴، [ناخوانا] قنادی جنوب ۱۳۸۰، حاج میرزا احمد شمال ۳۳۰۲، پاره دوزی شمال ۳۲۹۴، جلوی بازار صباغها ۰۹۵، زیلوبافی ۱۰۹۷، اطوکشی شمال ۳۲۹۶، ساعت سازی شمال ۳۲۹۵، استاد علی خیاط شمال ۳۳۰۵، قصاب شمال ۳۳۰۴، و روحی گری. حاجیه: سهمیه، اسدالله قناد ۳۳۰۳، شعرباف ۳۳۰۱، خانه نو، سرای عبدالله، نیم دانگ از تلفن تهران، رجب علی ۳۳۲/۴۷۸، کفش دوز ۳۳۴، پینه دوز باقر ۳۳۵، تومان دوز ۳۳۶/۶۶۳، سلمانی ۳۳۷، حسن ۳۳۸، طلب حاجیه، طباخی ۳۳۹، میرزا رضا سقط فروش ۳۴۳. آقای ک۱۴: شش دانگ خانه بزرگ، سه دانگ از سرای عبدالله، شش دانگ دکان بقالی مسینه نایینی، سه دانگ سرای عبدالله، شش دانگ دکان خبازی، دکان سفیدگری مسینه نایینی، میرزا رضا سقط فروش مسینه نایینی، درب حمام، چهار و نیم دانگ از تلفن خانه، و سهمیه از مسکونات و مستقلات. بازارچه عبدالله بعد از دو [ناخوانا]: بابا غلام جنوب ۱۳۹۰، پاشنه ساز جنوب ۱۳۸۹، سقط فروش جنوب ۱۳۸۸، سلمانی محمود شمال ۳۳۰۶، روبی کرمی ۱۳۸۶

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۴ × ۲۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها میثم احمدی کافشانی
  • متعلق به مجموعه میثم احمدی کافشانی
  • محدودیت هرگونه استفاده غیردانشگاهی و تجاری منوط به اجازه از صاحب مجموعه است.
  • تاریخ آپلود ۸ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15161A42
  •