دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه بین مادر سرکار وزیر و محمد علی

صلح نامه بین مادر سرکار وزیر و محمد علی

صورت تقسیم دو دانگ مزرعه درپا بین مادر سرکار وزیر و محمد علی، که با میرزا محمدجعفر، حاج میرزا هاشم، و عبدالله فخرآبادی حسب الفرمایش ایشان تقسیم شد، به این شرح: سهم مادر سرکار وزیر: یک دانگ از باغ طرف حصی از سنگ مشترک تا توت آخر باغ و لت اسطرخ، دو اصل بید و سه لته ملک [ناخوانا] زیر باغ و چهار لته حصی ملک کلاسور جاری و سه کرت [ناخوانا] و دو لته پنج کرت از ملک صحرائی از [ناخوانا] و ملک، قنات سه لته و چهار بیدی [ناخوانا]. سهم محمد علی: یک دانگ از باغ طرف [ناخوانا] و سه لته و نصف ملک مهجو جاری با سنجد لت جوی و حریم جوی تمام و ملک کلاسور جاری سه لته و سه کرت [ناخوانا] و سنجدها با حریم آن ملک صحرایی چهاربیدی و سه لته [ناخوانا]، ملک صحرایی از طرف جاده قطعه و دو لته، و ملک لاری با توابع آن از صحرا ممات لت اسطرخ یک اصل سنجد با مو و یک درخت بید و آلبالو. سهم مادر سرکار وزیر از عمارت: یک دانگ شامل دو اطاق و یک دهنک با چوب سنجد که با حریم دو اطاق مشترک است. سهم محمد علی از عمارت: یک دانگ شامل چهار اطاق و دو دالانچه با حریم لت آن و چشمه [ناخوانا].

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۱ × ۲۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها میثم احمدی کافشانی
  • متعلق به مجموعه میثم احمدی کافشانی
  • محدودیت هرگونه استفاده غیردانشگاهی و تجاری منوط به اجازه از صاحب مجموعه است.
  • تاریخ آپلود ۸ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15161A159
  •