دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

استشهاد در مورد دعوا با ورثه ماهی خانم، ۱۳۱۳ ق

استشهاد در مورد دعوا با ورثه ماهی خانم، ۱۳۱۳ ق

استشهاد آقا پاشا [محمد حسین]، پسر حاج حبیب، در مورد دعوایی که با ورثه ماهی خانم دارد و اینکه هر گونه با آنها مصالحه کند از روی اجبار بوده و صوری خواهد بود. هرگونه مصالحه‌ای را که از جانب برادر صغیرش [قلی خان] انجام گرفته باشد رد کرده و ادعا می‌کند همه اموال متعلق به ماهی خانم در تاریخ مصالحه نامچه با برادرش، حاج حبیب آقا، متعلق به آقا پاشا و برادر صغیرش است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱ جمادی‌الثانی ۱۳۱۳ ق
  • ابعاد ۲۰ × ۳۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها میثم احمدی کافشانی
  • متعلق به مجموعه میثم احمدی کافشانی
  • محدودیت هرگونه استفاده غیردانشگاهی و تجاری منوط به اجازه از صاحب مجموعه است.
  • تاریخ آپلود ۸ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15161A130
  •