دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع نامۀ شهربانو و حبیب، ۱۲۱۰ ق

بیع نامۀ شهربانو و حبیب، ۱۲۱۰ ق

بیع نامۀ شهربانو، دختر میرزا علی ساکن روستای دستجرد لنجان، با حبیب، پسر حاج محمد، بر سر فروش قطعات الابنیه مفصله ذیل الکتاب به مساحت قلمی شده، با جمیع توابع و لواحق به مبلغ دو تومان و پنج هزار از قرار فروش دانه‌ای هفتصد و پنجاه دینار. این بیع بعد از عقد جاری شده بین آنها بر سر تمامی ما تقبل الاجاره از بیع مذکور در مدت نود سال به مال‌الاجاره سه هزار فروش دانه‌ای هفتصد و پنجاه دینار مواجره جاری شده است. بعد از مصالحه، شهربانو با حبیب بر سر هر حق و نصیبی که او را به هر جهت از جهات شرعیه و به هر علت از علل اسلامیه در تمامی مبیع مزبور و متعلقاتش باقی بوده باشد به علت غبن فاحش بالغاً ما بلغ دانسته و به مبلغ هزار و پانصد فروش هفتصد و پنجاه دینار مصالحه کرد. بعد به رعایت احتیاط [ناخوانا] با حبیب مصالحه دیگری به مبلغ پانصد دینار سفید به انضمام ثمن و مال‌الاجاره و مال‌المصالحه و معادل مبلغ سه تومان فروش دانه‌ای هفتصد و پنجاه دینار کرد. حاشیه سند: ام سلمه، مادر شهربانو، رضایت داد که در قطعات مرقوم در متن حقی ندارد و اگر از این پس ادعایی کند باطل و عاطل خواهد بود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱ رمضان ۱۲۱۰ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۵۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها میثم احمدی کافشانی
  • متعلق به مجموعه میثم احمدی کافشانی
  • محدودیت هرگونه استفاده غیردانشگاهی و تجاری منوط به اجازه از صاحب مجموعه است.
  • تاریخ آپلود ۸ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15161A115
  •