دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شکایت برای دریافت مهریه و نفقه، ۱۳۲۹ ق

شکایت برای دریافت مهریه و نفقه، ۱۳۲۹ ق

دادگاه میرزا بهاءالدین را به پرداخت مبلغی بابت مهریه، نفقه، و کسوه گذشته به همسرش، قمر خانم، محکوم کرده است.

نمای تفصیلی