دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

طلب معصومه خانم از اعتصام‌السلطنه، ۱۳۲۹ ق

طلب معصومه خانم از اعتصام‌السلطنه، ۱۳۲۹ ق

عدلیه اعتصام‌السلطنه را محکوم کرده است تا هزار و شانزده تومان به معصومه خانم پرداخت کند.

نمای تفصیلی