دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره فروش کنیز علاء السلطنه، ۱۳۲۷ ق

درباره فروش کنیز علاء السلطنه، ۱۳۲۷ ق

نخست این خبر در شماره ۴۵ آمده که علاءالسلطنه کنیزی را برای فروش به حاجی میرزا آقای برده‌ فروش داده، کنیز فرار کرده، ولی کمیسر محلۀ بازار او را گرفته و دست دلال سپرده که او را بفروشد و پولش را به علاءالسلطنه بدهد؛ سپس در شماره ۴۶ خبر حمایت سه زن آمده که برای آزادی کنیز علاءالسلطنه اقدام به جمع‌آوری اعانه کرده‌اند؛ بعد در شماره ۴۷ آمده است که علی‌محمدخان، آدم علاءالسلطنه، به اداره ایران نو آمده و اظهار می‌کند که کنیزی زیبا نام متعلق به عظمت‌الدوله، همسر علاءالسلطنه، بوده که وی را در چهارم شوال آزاد کرده بوده اما علی‌محمدخان به دلیل گرفتاری نتوانسته آزادنامه‌ را به حاجی آدم‌فروش برساند.

نمای تفصیلی