دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کتک خوردن عضدالسلطان از زنی در حرم، ۱۳۲۹ ق

کتک خوردن عضدالسلطان از زنی در حرم، ۱۳۲۹ ق

شاهزاده عضدالسلطان در حرم مطهر بازوی زنی را به گمان آنکه از زن‌های روسپی تهران است فشار داده، زن بنای زدن شاهزاده و فحاشی کرده تا این که بعضی از خدام عضدالسلطان را از دست او گرفته‌اند و فراری داده‌‌‌اند.

نمای تفصیلی