دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ربودن دختر سه ساله، ۱۳۲۸ ق

ربودن دختر سه ساله، ۱۳۲۸ ق

توسط چند زن سواره

نمای تفصیلی