دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نزاع و سقط جنین، ۱۳۲۸ ق

نزاع و سقط جنین، ۱۳۲۸ ق

نزاع خانم تاج با همسایه‌اش، زهرا خانم، که منجر به سقط جنین شش ماهه زهرا خانم شده

نمای تفصیلی