دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حادثه با اسب، ۱۳۲۸ ق

حادثه با اسب، ۱۳۲۸ ق

مجروح شدن مولود زیر دست و پای اسب یک مجاهد

نمای تفصیلی