دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پخش شدن عکس‌های زنان، ۱۳۲۸ ق

پخش شدن عکس‌های زنان، ۱۳۲۸ ق

درباره عکس‌های خانوادگی زنان که در زمان بر هم خوردن مجلس و غارت شدن بعضی از خانه‌ها پخش شده و اخطار نظمیه درباره مجازات عکاس‌خانه‌‌هایی که از شیشه و عکس کپیه برداشته‌اند.

نمای تفصیلی