دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آگهی خیاطی زنانه، ۱۳۲۸ ق

آگهی خیاطی زنانه، ۱۳۲۸ ق

دوخت لباس زنانه، بچه‌گانه، دستمال‌، و یخه سردست آهاری، توسط خانم ایرانی

نمای تفصیلی