دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شکایت انسیه بیگم، ۱۳۲۸ ق

شکایت انسیه بیگم، ۱۳۲۸ ق

شکایت علویه انسیه بیگم، همسر نایب جواد، درباره فرار همسر و بیرون رانده شدن خود و پنج طفل رضیع و صغیرش از خانه

نمای تفصیلی